പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം

ഭൂമധ്യരേഖയില്‍ ഭൂമിയുടെ വ്യാസം : 12756 കി. മീ. സൂര്യനില്‍ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം : 150 ദശലക്ഷം കി. മീ. ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡം : 5854 ബില്യന്‍ ബില്യന്‍ ടണ്‍ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഗ്രഹം :...