വീഡിയോ

video

മൊണാർക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം
video

വീനസ് ഫ്ളൈട്രാപ്പ്  പ്രാണികളെ കുടുക്കിലാക്കുന്ന വിധം.
video

http://www.youtube.com/watch?v=6BCgl2uumlI&list=PLfgnD0XwzHdBkkjhsw8e9gt1JMNhSn6qY
video

ഗോതമ്പ് ഉല്‍പ്പാദനവും ഉല്‍പ്പന്ന നിർമ്മാണവും.
video

പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ
video

നിത്യേനയെന്നോണം നാം എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവ എങ്ങനെയാണ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നതെന്നറിയാമോ?