ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ കാള്‍ ഫ്രെഡറിക് ഗോസിനെ പറ്റി കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. ചെറിയ പ്രാ‍യത്തില്‍ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സില്‍...

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ശില്പിയാണ് തോമസ് ആല്‍വാ എഡിസണ്‍. സാമുവല്‍ ഓഗ്ഡെന്‍ എഡിസന്റെ ഏഴാമത്തെ മകനായി ഓഹിയോയിലെ മിലാനിലാണ് തോമസ് ആല്‍വാ എഡിസന്റെ ജനനം. സ്കൂളില്‍ അധികം നാള്‍ പഠിക്കാന്‍...

സി. വി. രാമന്‍ - ഫിസിക്സ് (1930) ഹര്‍ഗോവിന്ദ് ഖുറാന - വൈദ്യശാസ്ത്രം (1968) സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖര്‍ - ഫിസിക്സ് (1983) അമര്‍ത്യാസെന്‍ - ധനതത്വശാസ്ത്രം (1998)