മെക്കാനിക്കൽ

scienceunclecrank.swf കറക്കത്തെ ദോലന രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സജ്ജീകരണം. ദോലന ചലനത്തെ തിരിച്ച് കറക്കമാക്കി മാറ്റാനും ഇതിനു കഴിയും. ചവിട്ടികറക്കുന്ന തയ്യൽ യന്ത്രത്തിലേതു പോലെ. മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ പിസ്റ്റൺ...