പ്രകാശം

0 31038

ധവള പ്രകാശം മഴവില്ലിലുള്ള എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവ ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, ഇൻഡിഗോ പിന്നെ വയലറ്റ് എന്നിവയാണ് ആ നിറങ്ങൾ. പ്രകാശത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി മൂന്ന് നിറങ്ങളാണുള്ളത്. ചുവപ്പ്, പച്ച,...

ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് 10-20 സെക്കന്‍ഡ് നേരം തുറിച്ചുനോക്കുക. ഇനി അടുത്തുള്ള വെളുത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലേക്ക് കണ്ണു പായിക്കുക. ചിത്രത്തിന്റെ...