കാന്തികത

കൂട്ടുകാര്‍ വടക്കുനോക്കിയന്ത്രമെന്നു് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദിക്കു നിര്‍ണ്ണയിക്കാന്‍ കപ്പലുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണത്. ഒരു കാന്തം അതിനെ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കത്തക്ക നിലയില്‍ ഒരു നേര്‍ത്ത നൂലില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയാല്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും അതു് ഒരു പ്രത്യേക...

വൈദ്യുതിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാന്തമാണ് വൈദ്യുതകാന്തം. ഫാന്‍, മോട്ടോര്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ 1. ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ആണി 2. കുറച്ച് ഇന്‍സുലേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്പു കമ്പി 3. ബാറ്ററി ചിത്രത്തില്‍...