മുഹമ്മദ് സഹീര്‍

മുഹമ്മദ് സഹീര്‍
He holds a Masters degree in Physics with Electronics Specialization from Univeristy of Calicut, India. Did post graduate programme in Computer Applications from Regional Engineering College (NIT), Calicut, India. Also holds a Bachelors in Education from University of Calicut, India. He is an enthusiastic and caring educator and a good orator.
1 3854

നമുക്കു ചുറ്റും കാണുന്ന മിക്ക വസ്തുക്കളും ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലോ. വിമാനം, കമ്പ്യൂട്ടർ, ടെലിവിഷൻ, ടെലിഫോൺ അങ്ങനെ പലതിനെക്കുറിച്ചും നാം അതിശയപ്പെടാറു പതിവാണ്. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ നിസ്സാരമെന്ന്...